недеља, 21. октобар 2018.

OBAVEŠTENJE EK "NOVA ZAGONETKA"

O B A V E Š T E NJ E
Kao i svake godine, tradicionalno, beogradski Enigmatski klub “Nova zagonetka” organizuje skup enigmata iz Srbije i regiona, na Beogradskom sajmu knjiga.
Prilika je da svi emigmati koji dolaze na sajam knjiga mogu da se vide sa kolegama, uz razmenu mišljenja i ideja, kao I da prezentiraju enigmatske novine iz svojih sredina (knjige, časopisi, bilteni I dr.), naravno, uz zajedničko fotografisanje, kao trajne uspomene na posetu ovoj manifestaciji i enigmatskom druženju, pod okriljem knjige.
Na ovogodišnjem 63. Međunarodnom sajmu knjiga, na beogradskom sajmu, skup za sve dobronamerne enigmate,  zakazuje se, na starom mestu, na štandu beogradskog izdavača ALMA, u petak, 26. oktobra 2018. godine, u 12,00 časova. Dobro došli na enigmatsko druženje.
Beograd, 22. oktobar 2018.                                                                                                     PREDSEDNIŠTVO EK “NOVA ZAGONETKA”

субота, 20. октобар 2018.

PREDLOZI EK "PIRAMIDA" ZA IZMENU STATUTA ESS-a


Свим члановима Преседништва послат је овај предлог за измену и допуну Статута Савеза.
Очекујемо и Ваше предлоге и мишљења у вези измена Статута.

Тренутно Члан 11. изгледа овако
За чланове Савеза примају се енигматски клубови, издавачи енигматских листова и часописа, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима, као и енигмати који нису чланови енигматских клубова и други љубитељи енигматике који изјаве да прихватају циљеве и задатке Савеза и да добровољно преузимају своје обавезе према Савезу, у складу са Статутом.

Енигматски клубови удружени у Савез, који немају статус правног лица, изједначени су у правима и обавезама са енигматским клубовима удруженима у Савез који имају статус правног лица.

О пријему у Савез одлуку доноси Председништво Савеза на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима.

Енигмати – чланови енигматских клубова удружених у Савез, истовремено су као појединци чланови и Енигматског савеза Србије.

Председништво Савеза може одлучити да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез.

Одлуку да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез, Председништво доставља клубу и објављује на званичном сајту Савеза.

Чланство појединца у Савезу оверава Председништво Савеза у Енигматској легитимацији.


Предлог Члан 11.

За чланове Савеза примају се енигматски клубови и удружења регистровани код Агенције за привредне регистре (АПР), као и енигмати који нису чланови енигматских клубова и удружења, и други љубитељи енигматике који изјаве да прихватају циљеве и задатке Савеза и да добровољно преузимају своје обавезе према Савезу, у складу са Статутом.

О пријему у Савез одлуку доноси Председништво Савеза на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима.

Енигмати – чланови енигматских клубова и удружења удружених у Савез, истовремено су као појединци чланови и Енигматског савеза Србије.

Председништво Савеза може одлучити да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез.

Одлуку да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез, Председништво доставља клубу и објављује на званичном сајту Савеза.

Чланство појединца у Савезу оверава Председништво Савеза у Енигматској легитимацији.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Из овог члана брисано је чланство за "издавачи енигматских листова и часописа, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима", као и Енигматски клубови који немају статут правног лица, такозване секције. Мишљења смо да нерегистровани клубови не могу имати исти статус са енигматским клубовима која су правна лица, а пријем већег броја нерегистрованих клубова само онемогућава несметан рад Предсеништва Савеза због тога што сви они имају загарантовано једно место у Председништву Савеза. Иста је ситуација и са Реакцијама енигматских часописа који узгред никада и нису били чланови Савеза (нити једна редакција никада није изразила жељу да буде члан Савеза).
Гледајући Статут Хрватског загонетачког Савеза, и по њему је пријем чланица Савеза условљен регистрацијом код надлежног органа.
О овоме (чланству секција у Савез) биће више речи под предлогом за измену члана 24.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.

Уколико се члан Савеза брише због неиспуњења финансијских обавеза према Савезу, Председништво Савеза му може дати додатни рок од 30 дана за испуњавање финансијских обавеза према Савезу.

Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.

Предлог Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.

Уколико се члан Савеза брише због неиспуњења финансијских обавеза према Савезу, Председништво Савеза му може дати додатни рок од 10 дана за испуњавање финансијских обавеза према Савезу.

Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Мишљења смо да је рок од 30 дана предугачак, јер су Савезу потребна средства од чланарине због организовање Скупштине Савеза (потребно је платити салу, ручак, пиће.....) која се традиционално организује крајем фебруара, зато је дат предлог да се додатник рок за плаћање чланарине смањи на 10 дана.
.............................................................................................. 
Тренутно Члан 19. изгледа овако
Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину чине сви чланови Савеза.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви чланови којима је признато чланство најмање тридесет дана пре одржавања седнице Скупштине.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

Изборна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Редовна скупштина се одржава једном годишње.

Редовна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 25 чланова.

Одлуку о сазивању Скупштине Савеза доноси Председништво Савеза.

Изборна и редовна Скупштина се сазивају најмање 15 дана пре заседања, јавном објавом на сајту ЕСС, и слањем позива свим клубовима и секцијама.

Предлог Члан 19.

Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину чине сви чланови Савеза.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви чланови којима је признато чланство до 31. јануара текуће године.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

Изборна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 15 чланова.

Редовна скупштина се одржава једном годишње.

Редовна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 15 чланова.

Одлуку о сазивању Скупштине Савеза доноси Председништво Савеза.

Изборна и редовна Скупштина се сазивају најмање 15 дана пре заседања, јавном објавом на сајту ЕСС, и слањем позива свим клубовима и секцијама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Предлажемо да се смањи број присутних на Изборној и Редовној скупштини због опште ситуације са чланством која није у прилици да присуствује Скупштини у већем броју. Разлози недоласка на Скупштину могу бити разни (болест, заузетост неким послом, беспарицом......) и због тога мислимо да је присутност мимимум 15 чланова сасвим довољно за несметан рад Скупштине. Уколико остане бројка од 25 присутних чланова може се десити да се Скупштина и не одржи због малог броја присутних (рецимо буде двадесетак присутних).

................................................................................................................................................
Члан 20.
Ванредна скупштина се одржава у изузетним случајевима и по потреби.

Иницијативу за сазивање ванредне скупштине може покренути сваки енигматски клуб удружен у Савез, или најмање 20 чланова.

Иницијатива се подноси Председништву ЕСС, које је дужно да у року од  30 дана донесе одлуку о сазивању ванредне скупштине, или одлуку о одбијању иницијативе.

Ако председништво одбије иницијативу за сазивање ванредне скупштине, или на исту не реагује у року од  30 дана, покретач иницијативе (клуб или група појединаца) захтев за сазивање ванредне скупштине, са потписима најмање једне трећине чланова Савеза доставља председнику ЕСС, који је обавезан да у року од 15 дана сазове ванредну скупштину. У захтеву се наводи које је лице, од потписаних, овлашћени представник групе потписника.

Ванредна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Ванредном скупштином председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.
Ванредном скупштином коју није сазвао председник ЕСС, председава овлашћени представник групе потписника који захтевају сазивање ванредне скупштине, само до избора радног председништва.

Ванредна скупштина почиње избором радног председништва које констатује да је смењен дотадашњи председник ЕСС, јер није испоштовао обавезу да сазове ванредну скупштину када су се стекли услови предвиђени статутом, те предлаже дневни ред у коме је обавезна тачка: Избор председника ЕСС.

О смени председника се не дискутује, већ се приступа избору новог.

Предлог Члан 20.

Ванредна скупштина се одржава у изузетним случајевима и по потреби.

Иницијативу за сазивање ванредне скупштине може покренути сваки енигматски клуб удружен у Савез, или најмање 20 чланова.

Иницијатива се подноси Председништву ЕСС, које је дужно да у року од  30 дана донесе одлуку о сазивању ванредне скупштине, или одлуку о одбијању иницијативе.

Ако председништво одбије иницијативу за сазивање ванредне скупштине, или на исту не реагује у року од  30 дана, покретач иницијативе (клуб или група појединаца) захтев за сазивање ванредне скупштине, са потписима најмање једне трећине чланова Савеза доставља председнику ЕСС, који је обавезан да у року од 15 дана сазове ванредну скупштину. У захтеву се наводи које је лице, од потписаних, овлашћени представник групе потписника.

Ванредна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Ванредном скупштином председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, а образложи разлог несазивања скупштине, немогућношћу проналаске адекватне сале, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.

Ванредном скупштином у овом случају председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.
Ванредном скупштином коју није сазвао председник ЕСС, председава овлашћени представник групе потписника који захтевају сазивање ванредне скупштине, само до избора радног председништва.

Ванредна скупштина почиње избором радног председништва које констатује да је смењен дотадашњи председник ЕСС, јер није испоштовао обавезу да сазове ванредну скупштину када су се стекли услови предвиђени статутом, те предлаже дневни ред у коме је обавезна тачка: Избор председника ЕСС.

О смени председника се не дискутује, већ се приступа избору новог.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Мишљења смо да је ово врло незахвална тема за разматрање због више чињеница које се могу јавити ако остане овај члан. Зато предлажемо промене овог члана статута које ће имати да се спрече злоупотребе овог члана. Наиме може се десити да Председник не закаже Ванредну скупштину, аутоматски је смењен. Онда неки други клуб понови исто, тражи Ванредну скупштину, коју актуелни председник може опет да је не закаже, и опет председник смењен. Организовати скупштину је јако тешко због непоседовања адекватне сале (изнајмљивање кошта), зато овај члан треба да буде такав да се председник не смењује по аутоматизму ако није сазвао Ванредну скупштину.
Ако неко жели (а мишљења смо да за то нема поребе, јер се Редовне скупштине организују сваке године) Ванредну скупштине, нека је он и организује о свом трошку без да се председник Савеза одмах сменим, односно да се одмах бира други председник.
Можда би требало и смањити потребан број присутних чланова на Ванредној скупштини, а можда је и добро да буде потребно 30 чланова, да би се теже организовала Ванредна скупштина која у суштини није ни потребна.

......................................................................................

Члан 24.
Председништво је извршни орган Савеза.

Мандат чланова Председништва траје 4 године.

Сваки енигматски клуб – члан Савеза предлаже по 2 представника у Председништво.
Изабран је предложени кандидат који је имао више гласова, други кандидат је његова замена у Председништву Савеза.

Издавачи енигматских листова и часописа – чланови Савеза, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима и енигмати – чланови Савеза предлажу по 1 представника у Председништво. Изабран је кандидат који буде имао највише гласова међу предложенима са овог дела листе.

Појединци који нису чланови неког клуба могу сами подносити кандидатуру.

Председништво ЕСС укупно има 11 сталних чланова, који имају своје заменике у чланицама Савеза које представљају.

Председништво може, изузетно, кооптирати до два члана председништва између две седнице Изборне скупштине.

Кооптирање потврђује Скупштина Савеза на наредној седници.

Предлог Члан 24.
Председништво је извршни орган Савеза.

Мандат чланова Председништва траје 4 године.

Сваки енигматски клуб – члан Савеза даје чланове Председништа по следећем кључу: клуб - члан Савеза који има од 3-19 чланова даје једног члана Председништва, а клуб - члан Савеза који има 20 и више чланова даје два члана Председништва.
Клубови - чланице Савеза сами бирају своје представнике у Председништво Савеза.

Број чланова Председништво Савез је променљив, зависно од броја клубова чланица Савеза као и од укупног броја чланова сваког клуба чланице Савеза.

Кооптирање нових чланова Председништва потврђује Скупштина Савеза на наредној седници.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Познато је да у Србији тренутно постоји 5 регистрованих енигматски клубова од којих су 4 чланови Савеза (Натошевић, Нова Загонетка, Вук Караџић и Пирамида) за један није (ЕК Кикинда) као и 6 секција (нерегистрованих енигматских клубова) од којих су 4 чланови Савеза (Изазов, Бор, Ниш, Ваљево) и две које нису чланови Савеза (Срем, Браничево).
Енигматски клуб - секција је једно велико ништа, оснива се лако (ако овде уопште може да се говори о оснивању) по принципу "ја, жена и син" и ето ти секције која одмах има представника у Председништву. На овај начин може да се наштанца колико год хоћете секција као и чланова Председништва. Јер како спречити и друге енигмате да не оснују "своје секција", само тако што им не може бити загарантовано месту у Председништву као и у чланству Савеза. Иначе ако би остао овај члан по старом сутра би имали 10 секција, ко зна колико чланова Председништва и његов рад би био стопиран.
Такође нема потребе да Председништво може да кооптира два нова члана Председништа, ово би било директно мењање одлуке Скупштине.
Уколико се прихвате измене овог члана Статута, ново Председништво би по садашњем стањем у Савезу имало 6 чланова (по 2 Нова Загонетка и Натошевић, а Вук Караџић и Пирамида по једног, а у блиској будућности би могло да има и 2 до 3 члана више (1 или 2 члана ЕК Кикинде ако се поново приме у чланство Савеза и евентуално ако нека секција изврши регистрацију у АПР-у још једног члана). Тако долазимо до броја од 6-9 чланова Председништва, што је више него довољан број за несметан рад Председништва Савеза.

Садашње секције, а и неке друге које би се евентуално основале, посебном одлуком Скупштине, могле би да се екипно такмиче на Сусретима енигмата, да освајају пехаре медаље и награде, равноправно са Клубовима чланицама Савеза.
На овај начин могло би се основати несметан број секција, које неће директно утицати на рад Председништва. Број чланова ових секција треба смањити на два члана.

....................................................................................................
Члан 26.
Председништво ради и решава у седницама.

Седнице Председништва сазива председник, а у случају његове спречености, односно одсутности потпредседник или Секретар.

Председништво пуноважно одлучује ако његовој седници присуствује више од половине његових чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова.

О раду седнице Председништва води се записник који потписују записничар и лице које је председавало седници Председништва.

Предлог Члан 26.
Председништво ради и решава у седницама.

Седнице Председништва сазива председник, а у случају његове спречености, односно одсутности потпредседник или Секретар.

Председништво пуноважно одлучује ако његовој седници присуствује више од половине његових чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова.
У случају да гласање буде нерешено, пресуђује глас Председника Савеза, и одлука је пуноважна.

О раду седнице Председништва води се записник који потписују записничар и лице које је председавало седници Председништва.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: У случају да број чланова Председништва паран (6, 8 чланова) треба да пресуди глас Председника Савеза.
.........................................................................................
Члан 54.
Финансијско половање Савеза се обавља преко жиро-рачуна неке од овлашћених банака или поште у Београду.

Предлог Члан 54.
Финансијско половање Савеза се обавља преко текућег рачуна неке од комерцијалних банака..
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Термин "жиро-рачун" избачен је из употребе, сада је то текући рачун.
........................................................................................................
Члан 56.
Савез може престати са радом по основу одлуке о распуштању , коју доноси Скупштина Савеза. Одлука о распуштању се доноси двотрећинском већином чланова.
          Савез са радом престаје:
1.     Ако Савез не испуњава задатке због којих је основан,
2.     Ако Скупштина Савеза не буде одржана по протоку двоструко више времена од одређеног времена за њено одржавање,
3.     Ако се број чланица Савеза смањи на минимум, најмање једне чланице,
4.     Правоснажним решпењем надлежног органа, у случају када наступе разлози за престанак предвиђен законом.

Предлог Члан 56.
Савез може престати са радом по основу одлуке о распуштању , коју доноси Скупштина Савеза. Одлука о распуштању се доноси двотрећинском већином чланова.
          Савез са радом престаје:
1.     Ако Савез не испуњава задатке због којих је основан,
2.     Ако Скупштина Савеза не буде одржана по протоку двоструко више времена од одређеног времена за њено одржавање,
3.     Ако се број чланица Савеза смањи испод законски потребног броја чланица за оснивање Савеза.
4.     Правоснажним решпењем надлежног органа, у случају када наступе разлози за престанак предвиђен законом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребан број Регистрованих клубова који могу основати Савез је три, све испод овог броја (ако остане 1 или два, или не остане ниједан клуб) значи гашење Савеза
...................................................................................................
Члан 57.
У случају престанка рада целокупна имовина Савеза припашће чланицама Савеза које су правна лица.

Предлог Члан 57.
У случају престанка рада целокупна имовина Савеза припашће клубовима чланицама Савеза.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Брисати из члана "правна лица", јер су сви клубови чланице правна лица.
....................................................................................
Члан 60.
Предлог измене и допуне Статута, који сачињава Председништво, доставља се чланицама Савеза на разматрање. Евентуалне примедбе, предлози и размишљања достављају се натраг Председништву у року од 30 дана. Председеништво утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Конференцији на усвајање.

Предлог Члан 60.
Предлог измене и допуне Статута, који сачињава Председништво, доставља се чланицама Савеза на разматрање. Евентуалне примедбе, предлози и размишљања достављају се натраг Председништву у року од 30 дана. Председеништво утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Конференцији на усвајање.
Уколико предлог измене неког члана Статута, који је предложио клуб чланица Савеза, не усвоји Председништво Савеза, клуб чланица Савеза тај предлог може доставити Скупштина на разматрање и евентуално разматрање.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уколико се неки предлог клуба чланице не усвоји на Председништву, треба оставити могућност да тај предлог клуба чланице Савеза, може доставити Скупштини на разматрање.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Тренутни Статут можете скинути ОВДЕ или погледати на страници СТАТУТ испод заглавља блога.
понедељак, 8. октобар 2018.

VESNIK BR.55 EK "NOVA ZAGONETKA"

VESNIK BR.55 možete preuzeti OVDE

ps. Ako preuzimanje ne krene odmah (nakon što kliknete na DOWNLOAD NOW) ponoviti  ponovo na DOWNLOAD NOW, dva ili tri puta, i preuzećete fajl.