STATUT


СТАТУТ
ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
-        ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ  -

СОМБОР
март 2017. године


У складу са одредбама чл. 12. и 22. Закона о удружењима (''Службени лист РС'' бр. 51/09) и чланом 23. Статута Енигматског савеза Србије усвојеног на Редовној седници одржаној дана 12.3.2016. године у Београду, Изборна скупштина Енигматског савеза Србије одржана 11.3.2017. године у Београду усвојила је измене и допуне Статута Енигматског савеза Србије

С Т А Т У Т   Е Н И Г М А Т С К О Г  С А В Е З А  С Р Б И ЈЕ
- Пречишћен текст -

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Енигматски савез Србије је добровољна и невладина недобитна организација, заснована и основана на неодређено време, ради остваривања и унапређења заједничких циљева и задатака, утврђених овим Статутом и Законом о удружењима.
Члан 2.

Назив удружења је Енигматски савез Србије (у даљем тексту само: Савез).
Скраћени назив гласи ЕСС.
Седиште Савеза: Београдска 12, Сомбор, Србија
Своју активност Савез обавља на територији Републике Србије.

Члан 3.
Савез има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима која проистичу из Устава, Закона о удружењима и овог Статута.

Савез представља Председништво савеза, као извршни орган, а заступа га председник Председништва. У случају његове одсутности Савез заступа потпредседник или секретар.

Члан 4.
Савез има печат округлог облика са текстом: Енигматски савез Србије Сомбор.
Текст је исписан ћирилицом.  
Члан 5.
Савез има знак (амблем) у лику усправног правоугаоника са текстом: ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ БЕОГРАД, док су у средини правоугаоника уписана велика слова ЕССБ (Енигматски савез Србије Београд).
II. ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ САВЕЗА
Члан 6.
Област остваривања циљева Савеза ради којих се оснива су: ширење и популаризација енигматике, подстицање, развијање и унапређење рада енигматских клубова на територији Републике Србије.
          Циљеви ради којих се оснива Савез и делатност Савеза спада:
1. Иницирање и помоћ у оснивању нових енигматских клубова;
2. Координирање рада енигматских клубова и осталих чланова Савеза;
3. Пружање стручне помоћи енигматским клубовима код доношења нормативних аката, при организовању активности и др.;
4. Учешће у решавању евентуалних спорова између енигматских клубова;
5. Предузимање мера против нелојалне конкуренције (између енигматских клубова, листова и др.);
6. Организовање енигматских такмичења: првенства Србије у решавању загонетака, првенства Србије у састављању загонетака, првенства ученика основних школа Србије у решавању и састављању загонетака и др.;
7. Подстицање издавања нових енигматских листова и часописа, уз активно учешће енигматских клубова и енигмата;
8. Залагање за одговарајући третман енигмата и енигматике у друштву, као специфичног облика културног стваралаштва;
9. Посредовање у ангажовању енигматских клубова и енигмата за сарадњу у разним енигматским и неенигматским листовима и часописима;
10. Организовање сусрета енигмата Србије;
11. Издавачка делатност (енигматски листови и часописи, стручне публикације везане за енигматику и др.);
12. Иницирање и активности на формирању асоцијације са другим енигматским савезима;
13. Прикупљање и чување архивске грађе из области енигматике;
14. Организовање проучавања историје енигматике у Србији и публиковање радова из ове области;
15. Вођење категоризације састављача и решавача;
16. Информисање у оквиру Савеза и шире (билтен и др.);
17. Обављање осталих послова који проистичу из циљева Савеза.
Члан 7.
Ради остваривања својих циљева и задатака, Савез може доносити планове и програме рада, којима подстиче и помаже енигматско стваралаштво.
III. САРАДЊА СА ДРУГИМ САВЕЗИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 8.
Савез може сарађивати са свим другим савезима, организацијама и заједницама, по питањима од значаја за извршавање циљева и задатака постављених овим Статутом.
Савез може сарађивати и са стручним и научним организацијама ради што потпунијег остваривања прописаних циљева и задатака.
Члан 9.
Савез може бити члан и сродне међународне организације, ако се то не противи интересима Републике Србије.
Савез са својим чланством може учествовати у разним енигматским такмичењима које организују сродне међународне организације.
IV.  ЧЛАНСТВО САВЕЗА
Члан 10.
Чланство у Савезу је добровољно.
Члан 11.
За чланове Савеза примају се енигматски клубови, издавачи енигматских листова и часописа, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима, као и енигмати који нису чланови енигматских клубова и други љубитељи енигматике који изјаве да прихватају циљеве и задатке Савеза и да добровољно преузимају своје обавезе према Савезу, у складу са Статутом.

Енигматски клубови удружени у Савез, који немају статус правног лица, изједначени су у правима и обавезама са енигматским клубовима удруженима у Савез који имају статус правног лица.

О пријему у Савез одлуку доноси Председништво Савеза на основу пријаве за чланство у Савезу, са траженим подацима.

Енигмати – чланови енигматских клубова удружених у Савез, истовремено су као појединци чланови и Енигматског савеза Србије.

Председништво Савеза може одлучити да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез.

Одлуку да енигмата – члан енигматског клуба удруженог у Савез не буде примљен у Савез, Председништво доставља клубу и објављује на званичном сајту Савеза.

Чланство појединца у Савезу оверава Председништво Савеза у Енигматској легитимацији.
Члан 12.
Основна права и дужности чланова Савеза су:
1.      Да равноправно са другим члановима учествују у раду и остваривању циљева Савеза и реализацији његових активности;
2.       Да непосредно и путем својих представника учествују у раду органа Савеза;
3.        Да буду редовно информисани о раду Савеза и о извршењу његових програмских задатака и активности;
4.      Да се, начелно преко клуба, обраћају органима Савеза ради добијања одговора по питањима рада и активности Савеза, његових органа и чланова и да поводом тог обраћања добију одговор;
5.      Да покрећу питања рада, одговорности, поверења и разрешења изабраних чланова органа Друштва и његових представника у организацијама и савезима у које је Савез учлањен;
6.      Да бирају и да буду бирани у органе Савеза;
7.      Да се придржавају овог Статута;
8.      Да раде на спровођењу одлука органа Савеза;
9.      Да уредно испуњавају финансијске обавезе које одређује Председништво Савеза.
Члан 13.
Чланство у Савезу престаје:
1.      Иступањем из чланства, давањем писане изјаве о иступању руководству клуба или Председништву Савеза;
2. Брисањем из чланства;
3. Искључењем из чланства.

Члан 14.
Иступање из чланства је слободно.
Председништво Савеза констатује да је члан Савеза иступио из савеза и о томе обавештава чланство преко званичног сајта Савеза, а члану који је иступио из Савеза писаним путем доставља обавештење од ког датума више није члан Савеза.
Члан 15.
Из чланства се брише  члан Савеза због неактивности и неиспуњења финансијских обавеза према Савезу. 
Члан 16.
Искључење из чланства Савеза врши се због грубе повреде Статута:
1. Ако члан Савеза својим радом и понашањем штети угледу и интересима Савеза;
2. Ако не спроводи циљеве и задатке Савеза садржане у овом Статуту и ако не извршава одлуке органа Савеза;
3. Ако ради противно циљевима и интересима Савеза или омета њихово извршавање;
Члан 17.
Одлуку о брисању, односно искључењу из чланства доноси Председништво Савеза.

Уколико се члан Савеза брише због неиспуњења финансијских обавеза према Савезу, Председништво Савеза му може дати додатни рок од 30 дана за испуњавање финансијских обавеза према Савезу.

Против одлуке о брисању, односно искључењу из чланства, жалба се подноси првој наредној Скупштини Савеза.
V. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 18.
Органи Савеза су:
1. Скупштина;
2. Председништво;
3. Надзорни одбор;
4. Суд части.
1. Скупштина Савеза
Члан 19.
Скупштина је највиши орган Савеза.

Скупштину чине сви чланови Савеза.

Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви чланови којима је признато чланство најмање тридесет дана пре одржавања седнице Скупштине.

Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна.

Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године.

Изборна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Редовна скупштина се одржава једном годишње.

Редовна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 25 чланова.

Одлуку о сазивању Скупштине Савеза доноси Председништво Савеза.

Изборна и редовна Скупштина се сазивају најмање 15 дана пре заседања, јавном објавом на сајту ЕСС, и слањем позива свим клубовима и секцијама.
Члан 20.
Ванредна скупштина се одржава у изузетним случајевима и по потреби.

Иницијативу за сазивање ванредне скупштине може покренути сваки енигматски клуб удружен у Савез, или најмање 20 чланова.

Иницијатива се подноси Председништву ЕСС, које је дужно да у року од  30 дана донесе одлуку о сазивању ванредне скупштине, или одлуку о одбијању иницијативе.

Ако председништво одбије иницијативу за сазивање ванредне скупштине, или на исту не реагује у року од  30 дана, покретач иницијативе (клуб или група појединаца) захтев за сазивање ванредне скупштине, са потписима најмање једне трећине чланова Савеза доставља председнику ЕСС, који је обавезан да у року од 15 дана сазове ванредну скупштину. У захтеву се наводи које је лице, од потписаних, овлашћени представник групе потписника.

Ванредна скупштина може да ради и одлучује ако је присутно најмање 30 чланова.

Ванредном скупштином председава председник ЕСС.

Ако председник ЕСС не сазове скупштину у предвиђеном року, скупштину сазива овлашћени представник групе потписника, који о датуму и месту одржавања ванредне скупштине писмено обавештава све енигматске клубове удружене у Савез.
Ванредном скупштином коју није сазвао председник ЕСС, председава овлашћени представник групе потписника који захтевају сазивање ванредне скупштине, само до избора радног председништва.

Ванредна скупштина почиње избором радног председништва које констатује да је смењен дотадашњи председник ЕСС, јер није испоштовао обавезу да сазове ванредну скупштину када су се стекли услови предвиђени статутом, те предлаже дневни ред у коме је обавезна тачка: Избор председника ЕСС.

О смени председника се не дискутује, већ се приступа избору новог.
Члан 21.
Скупштину сазива председник Председништва Савеза на основу одлуке Председништва.

Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова.

Гласање је јавно, уколико Скупштина не одлучи друкчије.
Члан 22.
Радом Супштине руководи Радно председништво које бира Скупштина између присутних представника.

Број чланова Радног председништва утврђује Скупштина.

О раду Скупштине води се записник који потписују председавајући на Скупштини, записничар и два оверача записника.

Члан 23.
Овлашћења и функције Скупштине Енигматског савеза Србије су следеће:
1.      Усваја и доноси Статут Савеза и његове измене и допуне и Пословник о свом раду;
2.      Бира и разрешава чланове Председништва Савеза;
3.      Бира и разрешава председника и потпредседника Савеза из састава Председништва Савеза; 
4.      Бира и разрешава чланове Надзорног одбора;
5.      Бира и разрешава чланове Суда части;
6.      Расправља и одлучује о извештајима Председништва, Надзорног одбора, и Суда части;
7.      Доноси одлуку о износу годишње чланарине, на предлог Председништва Савеза;
8.      Одлучује о средствима и имовини Савеза;
9.      Усваја Финансијски план и годишњи финансијски извештај Савеза;
10.  Усваја извештај о попису имовине Савеза;
11.  Доноси средњерочни план рада;
12.  Решава у другом степену у оквиру Савеза;
13.  Установљава признања Савеза и утврђује критеријуме за њихову доделу;
14.  Одлучује о удруживању у асоцијације са другим енигматским савезима и бира представнике из свог састава;
15.  Изузетно, део послова и овлашћења из своје надлежности, Скупштина може својом Одлуком, пренети на Председништво Савеза;
16. Одлучује о другим питањима за које је надлежна по овом Статуту и закону.
Ближе одредбе о раду Скупштине утврђују се Пословником о раду који доноси Скупштина.
2. Председништво Савеза
Члан 24.
Председништво је извршни орган Савеза.

Мандат чланова Председништва траје 4 године.

Сваки енигматски клуб – члан Савеза предлаже по 2 представника у Председништво.
Изабран је предложени кандидат који је имао више гласова, други кандидат је његова замена у Председништву Савеза.

Издавачи енигматских листова и часописа – чланови Савеза, редакције енигматских рубрика у неенигматским листовима и часописима и енигмати – чланови Савеза предлажу по 1 представника у Председништво. Изабран је кандидат који буде имао највише гласова међу предложенима са овог дела листе.

Појединци који нису чланови неког клуба могу сами подносити кандидатуру.

Председништво ЕСС укупно има 11 сталних чланова, који имају своје заменике у чланицама Савеза које представљају.

Председништво може, изузетно, кооптирати до два члана председништва између две седнице Изборне скупштине.

Кооптирање потврђује Скупштина Савеза на наредној седници.
Члан 25.
Овлашћења и задаци Председништва су:
1.                  Ради на остваривању циљева и задатака Савеза и извршава одлуке и закључке Скупштине;
2.                  Доноси пословнике, упутства за рад и друга општа акта, осим Статута и Пословника о раду Скупштине;
3.                  Бира секретара председништва Савеза из својих редова,
4.                  Врши пријем нових чланова у Савез;
5.                  Објављује евиденцију клубова удружених у Савез и поименице побројаних чланова Савеза, начелно три пута годишње, на сајту Савеза;
6.                  Предлаже скупштини висину чланарине;
7.                  Одређује рок за плаћање чланарине у текућој години, и о томе обавештава чланство на званичном сајту Савеза.
8.                  Оснива по потреби стална или повремена радна тела (стручне комисије, радне групе и сл.) за проучавање појединих питања и извршавање појединих задатака Савеза;
9.                  Решава у првом степену у оквиру Савеза;
10.              Дефинише обим, садржај и списак учесника на скуповима у организацији Савеза;
11.              Доноси одлуке о издавању енигматских листова и часописа, као и других публикација из области енигматике;
12.              Доноси завршни рачун;
13.              Припрема и сазива Скупштину;
14.              Издаје „Гласник“ Савеза;
15.              Врши и друге послове из делатности Савеза утврђене овим Статутом;
16.              У изузетним условима, одлуке неопходне за функционисање Савеза могу донети консензусом председник, потпредседник и секретар Савеза. Тако донете одлуке потврђује или поништава Председништво на првој наредној седници.
Члан 26.
Председништво ради и решава у седницама.

Седнице Председништва сазива председник, а у случају његове спречености, односно одсутности потпредседник или Секретар.

Председништво пуноважно одлучује ако његовој седници присуствује више од половине његових чланова.

Одлуке Председништва су пуноважне ако за њих гласа више од половине присутних чланова.

О раду седнице Председништва води се записник који потписују записничар и лице које је председавало седници Председништва.
Председник Председништва
Члан 27.
Председник Председништва бира се на период од 4 године, с тим што може бити биран још један мандат.

Пре гласања сваки од чланова Председништва изјашњава се да ли прихвата кандидатуру за Председника ЕСС.

Скупштина бира између оних чланова Председништва (најмање два а највише једанаест) који су прихватили кандидатуру.

Кандидат који добије највећи број гласова на Скупштини изабран је за Председника ЕСС, док је за потпредседника изабран кандидат који је по броју гласова био други на листи.

Члан 28.
Овлашћења и задаци Председника Председништва су следећи:
1. Сазива седнице Председништва, предлаже дневни ред и председава седницама;
2. Организује извршавање циљева и задатака из средњорочних и годишњих планова рада Савеза;
3. Сазива седнице Скупштине Савеза и предлаже дневни ред;
4. Организује рад свих органа Савеза;
5. Представља и заступа Савез;
6. Стара се да рад Савеза буде у складу са законима и другим прописима, као и у складу са Статутом, одлукама и закључцима органа Савеза;
7. Потписује одлуке и закључке које доносе Скупштина и Председништво;
8. Обавља и друге послове који проистичу из Статута и других аката, као и одлука и закључака органа Савеза.
Члан 29.
Дужност председника Савеза престаје:
1.      Избором новог председника Савеза;
2.      Престанком чланства у Савезу;
3.      Подношењем оставке.
Оставка се подноси председништву писаним путем.
Потпредседник Председништва
Члан 30.
Све наведено у члану 28 и 29 за Председника Председништва, важи и за потпредседника у случајевима замењивања због спречености или одсутности Председника.
Секретар Председништва
Члан 31.
Мандат секретара траје 4 године и он се још једном узастопно може бирати на исту дужност.
Овлашћења и задаци Секретара су:
1. Помаже председнику у организацији рада органа Савеза;
2. Припрема предлог одлука и закључака које доносе органи Савеза;
3. Припрема предлог плана рада;
4. Припрема предлог финансијског плана и стара се о његовом извршењу;
5. Организује израду нормативних аката;
6. Стара се о законитости рада Савеза;
7. Потписује пословну документацију;
8. Врши дужност хроничара и архивисте Савеза;
9. Води евиденцију о члановима Савеза;
10. Обавља и друге послове који су му стављени у надлежност Статутом и другим актима, одлукама и закључцима органа Савеза.
3. Надзорни одбор
Члан 32.
Овлашћења и задаци Надзорног одбора су да  врши контролу над остваривањем права чланова Савеза, спровођењем законских прописа, одредаба овог Статута и других одлука Савеза и врши контролу материјално – финансијског пословања.
Члан 33.
Надзорни одбор састоји се од председника и два члана.

Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

Чланови Надзорног одбора бирају се на 4 године.  
Члан 34.
Надзорни одбор обавља следеће задатке:
1. Врши преглед материјално – финансијског пословања;
2. Прати спровођење одлука и закључака Савеза;
3. Прати придржавање Статута и других аката Савеза;
4. Врши надзор над целокупним радом и пословањем Савеза.
Члан 35.
Надзорни одбор ради у седницама које сазива председник Надзорног одбора.
Одлуке Надзорног одбора су пуноважне ако седници присуствују сви чланови Надзорног одбора и ако за одлуку гласа већина.
Члан 36.
Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду и њој одговара за свој рад.
Надзорни одбор крајем сваке године подноси Савезу извештај о материјално – финансијском пословању.
4. Суд части
Члан 37.
Суд части састоји се од председника и два члана.

Председника и чланове Суда части бира Скупштина.

Чланови Суда части бирају се на 4 године.
Члан 38.
Суд части ради у јавним седницама и одлучује већином гласова.
Члан 39.
Овлашћења и задаци Суда части су да покреће поступак против члана Савеза:
1. Који ради противно циљевима и интересима Савеза или омета њихово извршава-ње;
2. Који својим деловањем (нелојална конкуренција, некоректно понашање и сл.) наноси штету другом члану Савеза;
3. Који својим радом и понашањем (некоректним односом према читалачкој публици и сл.) штети угледу и интересима Савеза.
Члан 40.
Суд части може покренути поступак и против субјекта (организација или појединац) који није члан Савеза, а који делује у области енигматике и то на начин који је у супротности са циљевима и интересима Савеза.
Члан 41.
Суд части може да изрекне дисциплинску меру укора, односно да предложи Председништву искључење из чланства Савеза.
Члан 42.
Ближа упутства за рад Суда части утврђује Председништво посебним пословни-ком.

VI. ЈАВНОСТ РАДА САВЕЗА
Члан 43.
Рад Савеза и његових органа је јаван.
Остваривање јавности рада Савеза врши се информисањем чланова о раду Савеза, одлукама и другим актима донетим у Савезу, као увид у остваривање  циљева и задатака Савеза преко сајта Савеза и интерног гласника.
Члан 44.
Јавност рада Савез обезбеђује:
1.      Присуством састанцима органа Савеза,
2.      Сачињавањем писаних материјала, информација и извештаја,
3.     Путем других облика информисања.

Члан 45.
Састанцима органа Савеза могу присуствовати сва заинтересована лица. Представницима средстава јавног информисања дозвољен је приступ свим манифестацијама и састанцима органа Савеза.
У циљу обавештавања јавности о свом раду као и редовног информисања својих чланова о догађајима у Савезу и свим значајним питањима из свог рада, Савез може издавати своје информативно гласило (билтен, гласник, новине и сл.)
Члан 46.
Сматрају се тајном и не могу се саопштавати и објављивати подаци од значаја за одбрану и безбедност, подаци чија је тајна законом загарантована, као и други подаци предвиђени Уставом и законима Републике Србије.

VII. СРЕДСТВА САВЕЗА
Члан 47.
Савез самостално располаже средствима која оствари и која му припадају у складу са Законом, овим Статутом и другим прописима. За обевезе преузете у правном промету, Савез одговара својим средствима.
Члан 48.
Савез обезбеђује средства за рад из следећих извора:
1. Чланарине;
2. Прихода од издавачке делатности;
3. Помоћи правних и физичких лица;
4. Других прихода у складу са законом.
Члан 49.
Средства Савеза утврђују се и распоређују финансијским планом.
Финансијским планом Савеза средства се утврђују по врстама прихода а распоређују се по намени у складу са циљевима, задацима и планом рада Савеза.
Члан 50.
Финансијски план Савеза утврђује се за сваку календарску годину, најкасније до 31. марта текуће године. Финансијски план одобрава Скупштина Савеза а на предлог Председништва.
Финансирање активности у периоду доношења финансијског плана, обезбеђује се одлуком Председништва Савеза о привременом финансирању.
Члан 51.
У току пословне године Председништво Савеза може, у случају потребе, извршити измену финансијског плана, с тим да о томе поднесе извештај Скупштини Савеза на првој наредној седници.
Члан 52.
Средства Савеза могу се користити према намени у границама финансијског плана. За сваку исплату новчаних средстава мора постојати веродостојна документација, којом се утврђује постојање обавезе плаћања и њен износ.
Члан 53.
По истеку године сачињава се Завршни рачун (биланс) Савеза, којим се коначно утврђују укупна средства и њихова расподела. Завршни рачун се у одређеном року подноси надлежном органу.
Члан 54.
Финансијско половање Савеза се обавља преко жиро-рачуна неке од овлашћених банака или поште у Београду.
Члан 55.
Налогодавац за располагање средствима Савеза је Председник Председништва, као и други чланови Савеза које за то посебно овласти Председништво Савеза и чији су потписи оверени код надлежног органа.
VIII. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 56.
Савез може престати са радом по основу одлуке о распуштању , коју доноси Скупштина Савеза. Одлука о распуштању се доноси двотрећинском већином чланова.
          Савез са радом престаје:
1.      Ако Савез не испуњава задатке због којих је основан,
2.      Ако Скупштина Савеза не буде одржана по протоку двоструко више времена од одређеног времена за њено одржавање,
3.      Ако се број чланица Савеза смањи на минимум, најмање једне чланице,
4.      Правоснажним решпењем надлежног органа, у случају када наступе разлози за престанак предвиђен законом.

Члан 57.
У случају престанка рада целокупна имовина Савеза припашће чланицама Савеза које су правна лица.
Члан 58.
У случају престанка рада Савеза, Председник Савеза је обавезан да у року од 15 дана обавести надлежни орган управе, ради брисања Савеза из регистра.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Иницијативу за измену и допуну статута Савеза могу дати:
Органи Савеза,
Сваки члан или чланица Савеза,
Народна Скупштина Републике Србије, доношењем Закона о удружењима којим се предвиђају извесне измене Статута.
Иницијатива за измену и допуну Статута доставља се Председништву Савеза.


Члан 60.
Предлог измене и допуне Статута, који сачињава Председништво, доставља се чланицама Савеза на разматрање. Евентуалне примедбе, предлози и размишљања достављају се натраг Председништву у року од 30 дана. Председеништво утврђује предлог измена и допуна Статута и доставља га Конференцији на усвајање.
Члан 61.
Статут Савеза са изменама и допунама, усваја Скупштина савеза. Остала општа акта доноси Председништво Савеза.
Члан 62.
Општа акта која доноси Председдништво морају бити у сагласности са Статутом Савеза. Општа акта као и измене и допуне истих, доносе се на исти начин и по поступку прописаним за доношење Статута. Предлог за покретање поступка за доношење општег акта или његову замену, односно допуну, може поднети Председништво Савеза и свака његова чланица, као и сваки члан Савеза.
Члан 63.
Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се од дана уписа у Агенцији за привредне регистре.

Члан 64.
Измене и допуне овог Статута, донете су у циљу усаглашавања статута Савеза и структуре Савеза и  ради складног функционисања Савеза, а усвојене су на Скупштини Савеза, која је одржана 12. марта 2016. године.
                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                                    ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
                                                                                                Жељко Димовић

Нема коментара: